Dercor wijnen

 • GRATIS klantendienst 056 53 37 57
 • EENVOUDIG en SNEL bestellen
 • kopen in VERTROUWEN
 • |
 • |
 • Registreren

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele verhouding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper, in welk geval de huidige voorwaarden van toepassing blijven op aanvullende wijze.
 2. De betalingen gebeuren contant bij aflevering. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot algehele betaling. De levering geschiedt ,tenzij andersluidend, af magazijn.
 3. Franco levering ontslaat de cliënt niet van de vervoersrisico’s. Levering is franco vanaf € 750 exclusief BTW.
 4. De conformiteit der levering met de bestelling dient op straffe van verval bij in ontvangstname te worden gecontroleerd. Facturen dienen binnen de acht dagen te worden geprotesteerd. Voor verborgen gebreken wordt een waarborg van drie maanden verleend.
 5. Voor facturen beneden € 100 exclusief BTW, wordt een administratiekost van € 2,50 exclusief BTW aangerekend.
 6. In geval van niet-betaling is aan de verkopen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 1% per maand verschuldigd. De gefactureerde bedragen worden in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair en onherleidbaar bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van € 125,00.
 7. In geval van laattijdige betaling staat het de verkoper vrij de koop te ontbinden. Hij dient dit bij aangetekend schrijven te melden. De ontbinding gaat in op de datum, vermeld op het afgiftebewijs der aangetekende zending.
 8. De leveringsdata worden bij benadering opgegeven en kunnen geenszins aanleiding geven tot verbreking en/of schadeloosstelling.
 9. Bij niet-conforme leveringen of verborgen gebreken worden enkel de betreffende goederen vervangen, met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. Gevolgschade opzichtens derden wordt contractueel uitgesloten.
 10. Voor betwistingen zijn het Vredegerecht te Menen of de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd, tenzij de verkoper voor een andere rechtbank kiest. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 11. In geval een bestelling opgezegd wordt, heeft de verkoper recht op minstens 20% van het nettobedrag als vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, tenzij meerdere schade kan worden bewezen.
 12. De facturen en leveringen kunnen enkel geprotesteerd worden door middel van een aangetekende brief. 
 13. Volgens de Belgische wet is het kopen van alcoholische dranken verboden voor minderjarigen. De leeftijdsgrens is gesteld op minimum 18 jaar voor dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol. en op 16 jaar voor alcoholhoudende dranken met een lager alcoholpercentage. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, geeft u aan dat u ouder bent dan deze leeftijdsgrenzen.

 

Onze merken

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Socialmedia

© Copyright 2021 Dercor wijnen - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce